نحوه نگارش مقالات

نحوه نگارش مقالات را حتما مطالعه نمایید و موارد گفته شده را رعایت نمایید.

فرمت ارائه مقالات

قبل از ارسال مقالات به ترتیب نویسندگان مقالات توجه فرمایید پس از ارسال مقاله به هیچ وجه امکان اصلاح، تعویض وحذف اسامی وجود نخواهد داشت.مقالات به زبان فارسی و یا انگلیسی برای داوری ارسال می گردد همچنین ، مقالات مروری با تشخیص کمیته علمی جهت داوری ارسال می گردد؛ مقاله ارسال شده به کنفرانس نبایددر هیچ یک ازهمایش های دیگر ارائه و یا چاپ شده باشد، و همزمان نیزبرای کنفرانس دیگری ارسال نشده باشد. اگر خلاف این امر ثابت شود، دبیرخانه کنفرانس در صورت آگاهی از این امر، اجازه دارد فرآیند داوری و چاپ را متوقف کند و کلیه موارد حقوقی آن متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.مقالات انگلیسی طبق فرمت فارسی ذیل تدوین شوند وبه جای فونت بی نازنین ازTimes New Roman استفاده شود.

عنوان مقاله در یک یا دو سطر تک فاصله (قلم بی نازنین۱۶ پررنگ)

 نویسنده اول۱، نویسنده دوم*،۲، نویسنده سوم۳ (قلم بی نازنین پررنگ ۱۱ ، وسط چین)

۱سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده اول.                        پست الکترونیکی:

۲سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده دوم.                       پست الکترونیکی:

۳ سمت و نام مؤسسه یا سازمان نویسنده سوم وسایرنویسندگان…….      پست الکترونیکی:

باکشیدن خط زیر نام و نام خانوادگی یا قراردادن ستاره بر روی  نام خانوادگی، نویسنده مسئول* مشخص شود. (۱۱ بی نازنین  پررنگ)

 چکیده :

(بی نازنین ۱۲پررنگ)در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار،روش مورد استفاده و نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. متن چکیده مقاله با قلم ۱۲ بی نازنین ساده وتک فاصله با حاشیه ۵/۲ سانتیمتر از لبه طرفین کاغذ، با‌کناره‌های ردیف شده نوشته شود. فاصله خطوط از یکدیگر یک سانتیمتر خواهد بود.چکیده بایستی به تنهایی گویای مطالب مقاله باشد و از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود. چکیده بایستی حداکثر شامل ۳۵۰ کلمه باشد.

 —– ۲ سطر فاصله (۱۲ بی نازنین  ساده) —–

واژه‌های کلیدی:( بی نازنین۱۲ پررنگ) حداقل ۵ و حداکثر ۸ واژه که با ویرگول (،) از هم جدا شده باشند (قلم بی نازنین ۱۲ ساده).

  ۱- مقدمه (بی نازنین ۱۴پرنگ و از آغاز صفحه دوم):

کلیه مقالات ارسالی به همایش باید طبق فرمت مشخص شده تهیه وارسال گردند.مقالاتی که طبق این فرمت ارائه نشده باشند قبل از ارجاع برای داوری حذف خواهند شد. این راهنما به نویسندگان مقالات فارسی کمک می‌کند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول کنفرانس تهیه نمایند. توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهیه مقالات است.

برای تایپ مقاله به فارسی، فقط از نرم افزار (Word2007یا۲۰۱۰ (استفاده شود. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم (فونت) نازنین ۱۲ساده تهیه و عنوان همه بخش‌ها با قلم بی نازنین و اندازه۱۴ پررنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم بی نازنین و اندازه ۱۳ پررنگ تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره‌گذاری شود.

فاصله مطالب از راست، بالا و پایین ۲٫۵ سانتیمتر و از چپ ۲ سانتیمتر تنظیم شود.( بی نازنین ۱۲ ساده)

  ۲- ارسال اصل مقالات به دبیرخانه

تنهااز طریق وب سایت کنفرانس وقسمت ارسال مقاله انجام می گیرد. لطفا از ارسال اصل وچکیده مقالات خود به آدرس پست الکترونیک مقاله خودداری نمایید.

 ۳-  تعداد صفحات مقاله

مقالات ارائه شده به کنفرانس نباید از ۲۰صفحه بیشتر و از ۷صفحه کمتر باشد.

 ۴-  فرمول ها و روابط

متن فرمول‌ها باید با استفاده از Equation ایجاد شده و به صورت چپ چین در یک یا چند سطر درج شوند. همه فرمول‌ها به ترتیب از ۱ شماره‌گذاری شوند. شماره هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گیرد.

 ۵- نمودارها و جداول

جدول‌ها و شکل‌ها از جمله منحنی‌ها باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد، که به صورت وسط چین، در بالای آن با قلم نارنین پررنگ و اندازه۱۱ تایپ و عنوان شکل در زیر شکل و با قلم بی نازنین اندازه ۱۱ پررنگ نوشته شوند و به ترتیب از ۱ شماره گذاری شوند. تمام شماره‌های شکل‌ها و جدول‌هادر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخل جداول و اشکال حداقل Times New Roman 8 و یا۱۰ بی نازنین باشد.بهتر است جدول‌ها، شکل‌ها و منحنی‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می‌شود، قرار گیرند. همه‌اعداد در جدول‌ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. هر جدول، شکل و منحنی، با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار داده شود. دقت شود تمام شکل‌ها باید خوانا بوده و به‌ صورت In line with text در متن آورده شود. در جداول از خطوط عمودی استفاده نشود.

نمودارها و جداول به آسانی قابل خواندن باشند. تمامی نمودارها وجداول باید با رزولیشن مناسب بوده و به راحتی قابل خواندن باشند.

 ۶-  مراجع

(هر مرجع بایستی حداقل یک بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد.). شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA ویا شیکاگو باشد و منبع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (رهنمایی۲۲:۱۳۸۷)(ذکر شماره صفحه الزامی نیست)مراجع فارسی را با قلم بی نازنین سادهpt. 11 و مراجع انگلیسی را با قلم Times New Roman pt. 10 نازک تایپ نمایید. اشاره به مراجع در داخل متن بایستی به صورت  ( نام مؤلف،سال و شماره صفحه) اشاره شود؛ سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتّب شده ودرانتهای مقاله آورده شوند.

 الف) کتاب‌: نام‌خانوادگی، نام نویسنده(نویسنده گان)یامترجم، (سال انتشار)؛ عنوان کتاب، محل انتشار، جلد. ناشر.

ب) مجله : نام خانوادگی،نام نویسنده (نویسنده گان) ، (سال انتشار)،عنوان مقاله ، نام مجله ، شماره مجله، ناشر مربوطه

ب) مقالات: نام‌خانوادگی، نام(نویسندگان)، (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره‌، شماره نشریه، مکان نشر

ج) اینترنت : نام خانوادگی ، نام نویسنده (نویسندهگان)، (سال انتشار یا دسترسی)،عنوان اثر،شناسه(آدرس)،سایت

د) پایان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)؛ عنوان کامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشکده یا دانشگاه: نام دانشگاه،

۱- توسلی، محمود، (بی تا)، (۱۳۸۵)، «قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری» دانشگاه تهران

۲-تیلور، کلایر و همکاران، (۱۳۸۴)، روش تحقیق میدانی، محسن نیازی و عباس زارعی

۳-جزوات معماری اسلامی، دانشگاه آزاد مشهد ۱۳۸۴

۴- چلبی، مسعود، (۱۳۷۵)، «جامعه شناسی نظم: تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی»،چاپ چهارم۱۳۸۶، نشرنی: تهران

 ۷- تشکر و قدردانی

این بخش در صورت نیاز بعد از نتیجه‌گیری آورده شود.

۸- پیوست‌ها

در صورت داشتن بیش از یک پیوست در مقاله، با حروف ابجد آنها را به ترتیب، بعد از بخش تشکر و قدردانی و قبل از مراجع بیاورید. نحوه نوشتن معادلات مطابق بخش ۴ است و برای شماره گذاری آنها ترکیبی از حروف ابجد و عدد معرف پیوست و ترتیب ارائه آنها در آن پیوست،  استفاده کنید مانند (الف-۱) و (الف-۲) که معرف شماره معادلات الف می‌باشد.

۹-  نکات مهم

۹-۱- مسئولیت علمی ومحتوای مقالات برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود.

۹-۲- مقالات ارسالی بایستی شامل: عنوان، چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، نتایج،بحث ونتیجه گیری و منابع مورد استفاده باشد.

۹-۳- مقالات ارسالی برگشت داده نمی‌شود.

۹-۴- کمیته علمی کنفرانس در خصوص ویرایش وچاپ مطالب مقالات آزاد می باشد.

۹-۶-. نتیجه داوری مقالات از طریق اعلام در سایت کنفرانس وسامانه کاربری نویسنده مسول اعلام می‌شود. مقاله‌ای که مورد پذیرش قطعی یا مشروط قرار می‌گیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران، (که در سایت کنفرانس اعلام می‌گردد) بازنگری و تهیه شود. مقاله ارسال شده به کنفرانس نبایددر هیچ یک از کنفرانس­های (داخلی یا خارجی) ارائه و یا چاپ شده باشد، و همزمان نیزبرای کنفرانس دیگری ارسال نشده باشد. درغیر این صورت ضمن حذف مقاله مذکور کلیه مسئولیت های حقوقی امر متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود.

۹-۱۰- از کپی برداری مقالات دیگران خودداری نموده و حق قانونی مقالات ارائه شده برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود. و از ارائه هر گونه مدارک و فیش جعلی خودداری نموده ، در غیر اینصورت دبیرخانه  می تواند مطابق قانون با شما برخورد نماید.

۹-۱۱- از درج هرگونه مطلب مغایر با محتوای تخصصی (نظیر موضوعات سیاسی جهت دار و غیر متعارف) خودداری نمایید.

موفق وسربلند باشید

دبیرخانه کنگره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *